browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zarządzenie nr 1/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionce

Posted by on 15 stycznia 2022

Zarządzenie nr 1/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionce 

z dnia 17  stycznia 2022 r. 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej w Jasionce

ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie wszystkich zajęć w klasie VII w okresie od 17.01.2022r do dnia 23.01.2022r ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej w Jasionce.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły Podstawowej w Jasionce są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz przekazane zostaje poprzez wiadomość w edzienniku rodzicom, uczniom i nauczycielom.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ewa Piróg

(podpis dyrektora)

Comments are closed.