browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

USTALENIA DOTYCZĄCE PRACY ŚWIETLICY W OKRESIE PANDEMII

Posted by on 26 stycznia 2021

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, nie przebywający w kwarantannie lub w warunkach domowej izolacji.

2. Przed wejściem do świetlicy i po zakończeniu pobytu w świetlicy uczniowie myją i dezynfekują ręce.

3. Na terenie świetlicy uczniowie nie muszą przebywać w maseczkach, przyłbicach. Wychodząc na korytarz muszą je założyć.
4. Każda grupa ma przypisanego swojego stałego opiekuna na dany dzień pobytu w świetlicy, z którym spędza czas w świetlicy lub w sali lekcyjnej.
5. Uczniowie korzystają z własnego piórnika (kredki, mazaki, ołówek, klej, nożyczki) – nie pożyczają innym przyborów oraz nie przynoszą do świetlicy żadnych swoich zabawek.
6. Uczniowie siedzą przy stoliku w wybranym przez siebie miejscu (w miarę możliwości zgodnym z zasadą zachowania odpowiedniej odległości) do końca pobytu w danym dniu w świetlicy.
7. Uczniowie wypoczywają  w wybranym przez siebie kąciku wypoczynku do końca dnia. Nie zmieniają kącika wypoczynku.

8. Uczniów w świetlicy szkolnej obowiązują ogólne zasady higieny: niepodawanie  ręki na powitanie, częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

9. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się w świetlicy. Stosowanie ich odbywa się pod nadzorem nauczyciela świetlicy.

10. Świetlica jest często wietrzona – w szczególności przed przyjściem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

11. W świetlicy znajdują się przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub zdezynfekować.

12. Pracownicy obsługi dezynfekują powierzchnie płaskie (stoliki, krzesła, biurko, pomoce, podłoga) oraz powierzchnie wspólne (klamki, włączniki).

13. Po zakończonej zabawie uczniowie oddają do dezynfekcji gry, zabawki i inne przedmioty, którymi się bawili lub służyły im do pracy.
14. Rodzice/opiekunowie uczniów nie wchodzą do świetlicy. Przy wejściu do świetlicy telefonicznie sygnalizują potrzebę odebrania dziecka.

15. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady dystansu społecznego – 4 m2 na osobę. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia organizowane będą na świeżym powietrzu. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

16. Uczniowie w świetlicy mogą spożywać posiłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny (uczniowie nie dzielą się jedzeniem i napojami).

17. Jeżeli u ucznia zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych (w szczególności gorączkę, kaszel), następuje izolacja ucznia do odrębnego pomieszczenia (gabinet profilaktyczny) z zapewnieniem minimum 1,5 m odległości od innych osób. Niezwłocznie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

18. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do przypominania dzieciom podstawowych zasad higieny w okresie epidemii COVID-19.

Comments are closed.