browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

REGULAMIN SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

Posted by on 5 lutego 2019

1.Szczęśliwy numerek będzie losowany przez komputer.

2.Każdego dnia nauki losowany jest inny numerek.

3.W puli numerów ostatnią liczbę stanowi ostatni numer w dzienniku najliczniejszej klasy w szkole.

4.Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.

5.Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:

– odpowiedzi ustnej na ocenę;

– z pisania niezapowiedzianej kartkówki;

Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.

6. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od:

a) pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;

b) wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;

c) lekcji powtórzeniowych;

d) aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);

e) wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego;

f) konieczności posiadania zeszytów i książek niezbędnych do pracy na lekcji.

7. Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie miesiąc przed klasyfikacją półroczną i roczną (styczeń , czerwiec) !!!

8. Informacja o szczęśliwym numerku będzie codziennie zamieszczona na
e-dzienniku szkoły .

 

Regulamin stosowania przywileju Szczęśliwego Numerka wchodzi w życie z dniem 01.02.2019r.
w porozumieniu  z Dyrekcją Szkoły i Samorządem Szkolnym.

Comments are closed.