browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Gminny Konkurs Artystyczny „JESTEM WYJĄTKOWY JAK TY!”

Posted by on 29 lutego 2024

Z okazji zbliżającego się Dnia Osób z Zespołem Downa zapraszamy wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Dukla do udziału w Gminnym Konkursie Artystycznym „Jestem wyjątkowy jak Ty!”. Pokażmy, że każdy z nas jest wyjątkowy pomimo wielu różnic związanych z naszym wyglądem, cechami charakteru czy właśnie zainteresowaniami. Może masz jakieś ciekawe hobby? Może interesuje Cię coś oryginalnego czym chciałbyś podzielić się z resztą świata? Może grasz na jakimś instrumencie, tańczysz, śpiewasz, recytujesz poezję, ciekawie malujesz? Jeżeli chcesz podzielić się swoją pasją i zainteresowaniem z resztą świata, ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO

„Jestem wyjątkowy jak Ty!”

§1. Organizator: Szkoła Podstawowa w Jasionce.

§2. Cele konkursu:

– Kształtowanie u dzieci poczucia własnej wartości;

– Promowanie kreatywnego spędzania czasu wolnego;

– Kształtowanie twórczej postawy;

– Poszukiwanie i rozwijanie talentów;

– Integracja różnych środowisk szkolnych z terenu gminy.

§3. Warunki uczestnictwa:

  1.   Udział w konkursie jest bezpłatny.
  2.  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VIII, których prace konkursowe rozpatrywane będą w dwóch kategoriach:
  3. Klasy I-III prosimy o wykonanie filmiku trwającego od 1-3 minut lub kolażu w formacie A3 z max. 5 zdjęć z załączonym krótkim opisem;
  4. Klasy IV-VIII zachęcamy do wykonania filmiku trwającego od 1-3 minut lub prezentacji multimedialnej max. 10 slajdów zawierającej np. zdjęcia, opisy, pliki dźwiękowe, filmiki.
  5. Wraz z pracami należy przesłać podpisane zgody uczestnictwa w konkursie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (RODO) załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2.

§4. Termin i miejsce nadsyłania prac:

  1. Termin składania prac: do 31.03.2024 r.
  2. Prace należy przesłać na e-mail: jestemwyjatkowy.konkurs@wp.pl lub dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa w Jasionce

Jasionka 74

38-450 Dukla

3. W tytule e-maila lub na kopercie prosimy o zamieszczenie informacji: Gminny Konkurs Artystyczny „Jestem wyjątkowy jak Ty!” oraz wizytówkę zawierającą imię i nazwisko ucznia, klasę oraz nazwę szkoły.

§5. Rozstrzygnięcie konkursu:

8 kwietnia 2024 r. zostaną ogłoszone wyniki konkursu, o których powiadomimy Szkołę uczestnika drogą mailową i telefonicznie. Wówczas podany zostanie termin rozdania nagród laureatom konkursu.

§6. Publikacja prac:

Wybrane prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Jasionce www.edujasionka.dukla.pl w zakładce Kategorie – Dla Uczniów oraz zaprezentowane w dniu rozdania nagród, o którym powiadomimy w późniejszym terminie.

§7. Nagrody:

1. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: kl.I-III i kl. IV-VIII.

2. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja powołana przez organizatora konkursu.

3. Spośród zgłoszonych do konkursu prac komisja wybierze 5 z każdej kategorii, przyznając szczególne wyróżnienia. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplom., a wszyscy uczestnicy dyplom uczestnictwa.

4. Nagrody zostaną wręczone w terminie, o którym powiadomimy w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

§8. Uwagi:

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

Arleta Gwizdak – 609 848 169

Mariola Szyszlak – 504 753 541

Załącznik nr 1


Karta uczestnika w Gminnym Konkursie Artystycznym
„Jestem wyjątkowy jak Ty

Imię i nazwisko autora: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Klasa: . . . . . . . . .

Nazwa szkoły wraz z adresem, numerem telefonu, e-mailem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego ucznia do konkursu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik nr 2

Zgoda na udział w Gminnym Konkursie Artystycznym  ”Jestem wyjątkowy jak Ty!”

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka 

………….……………………………………………………………………….………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, klasa, szkoła)

w  Gminnym Konkursie Artystycznym dla uczniów Szkół Podstawowych „Jestem wyjątkowy jak Ty!”,

którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Jasionce, Jasionka 74, 38-450 Dukla,

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatne rejestrowanie wizerunku mojego dziecka podczas konkursu, a następnie nieodpłatne jego udostępnienie na stronie internetowej organizatora: www.edujasionka.pl.

 Informuję, iż zapoznałem/łam się z regulaminem Gminnego Konkursu Artystycznego ”Jestem wyjątkowy jak Ty!”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883) oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

…………………..……………………………………………….

  (data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych)

Comments are closed.