browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Deklaracja dostępności

Posted by on 23 września 2020

Wstęp Deklaracji

Szkoła Podstawowa w Jasionce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://edujasionka.dukla.pl

Data publikacji strony internetowej: czerwiec 2014.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-02.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Lenkiewicz, szkolajasionka@tlen.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 43 30 095.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

BUDYNEK SZKOŁY

Do budynku prowadzi główne wejście od strony parkingu bez podjazdu dla wózków.

Gabinet dyrektora, pokój nauczycielski i sale nauczania wczesnoszkolnego znajdują się na parterze „starej” części szkoły wolne od barier poziomych i pionowych.

Na przejściu ze „starej” części szkoły do „nowej” części szkoły znajduje się 15 cm stopień.

Przejścia na piętra zapewniają schody.

Budynek szkoły nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

HALA SPORTOWA

Wejście do hali sportowej znajduje się od strony parkingu z pojazdem dla wózków. Przestrzeń komunikacyjna jest wolna od barier poziomych i pionowych.

Toalety, prysznice, szatnie, sala gimnastyczna znajdują się na jednym poziomie.

Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych jest jedna toaleta.

PARKING

Przed szkołą na posesji znajduje się parking z ogólnodostępnymi miejscami parkingowymi. Od strony hali sportowej znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Tłumacz języka migowego

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Comments are closed.