browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

REGULAMIN KONKURSU WSPÓŁZAWODNICTWA KLAS O TYTUŁ NAJLEPSZEJ KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIONCE

Posted by on 12 grudnia 2018

CELE KONKURSU

 •  Podniesienie jakości pracy szkoły w obszarach:
  • wychowawczym
  • dydaktycznym
 • Inspirowanie uczniów do współzawodnictwa i współdziałania w zakresie:
  • Poprawy w zachowaniu
  • Samorealizacji w dążeniu do wyznaczonego celu
  • Doskonalenia swoich uzdolnień i wyrównywania braków
  • Zgodnej współpracy w zespole klasowym
  • Uświadomienie ważności podejmowania inicjatyw, przyczyniających się do kształtowania charakteru człowieka i jego osobowości.
  • Podnoszenia wyników nauczania
 • Wyzwalanie kreatywności wśród uczniów.
 • Motywowanie zespołów klasowych do działań na rzecz szkoły i środowiska i innych ludzi.
 • Kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej.
 • Inspirowanie nauczycieli do wprowadzania innowacji.

 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. We współzawodnictwie biorą udział wszystkie klasy w szkole w dwóch kategoriach:
 • klasy 4, 5, 6 SP
 • klasy 7, 8 SP, 3G.
 1. Klasy, które zwyciężą otrzymują:
 • tytuł najlepszej klasy SP w Jasionce (punkty dodatnie)
 • nagrodę – wybraną i ustaloną przez uczniów w porozumieniu z wychowawcą
 • nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.
 1. Podsumowanie konkursu współzawodnictwa klas dokonuje w dniu 31 maja powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja Konkursowa
 1. W ocenie klas w obu kategoriach uwzględnia się:
 • frekwencję (%)
 • ilość godzin nieusprawiedliwionych (%)
 • udział w konkursach szkolnych, międzyklasowych i pozaszkolnych (przedmiotowych, artystycznych, sportowych)
 • praca na rzecz innych (wolontariat)
 • konkursy na tematyczną gazetkę klasową
 • ilość punktów ujemnych.
 1. Punkty mogą być odjęte czy dodane przez Dyrektora Szkoły w wyjątkowych sytuacjach
  odjęte za otrzymanie nagany przez klasę, dodane za pochwałę Dyrektora.
 1. Zestawienie wyników rywalizacji sporządzają wychowawcy, na podstawie zebranych informacji, podsumowań itp., wypełniając załącznik nr 2.
 1. Aktualne wyniki współzawodnictwa klas umieszczane będą na tablicy samorządu uczniowskiego
 1. Dyplomy za pierwsze trzy miejsca wręcza się klasie na apelu podsumowującym naukę w roku szkolnym.
 2. Szczegółowe zasady przyznawania punktów stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

Regulamin został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 11.12.2018r

Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2018r

Regulamin został stworzony przez zespół wychowawców klas 4 – 8 SP oraz 3G.

Comments are closed.