Przywrócenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji w klasach 4 – 8

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Karta zgłoszenia dziecka na zajęcia opiekuńczo wychowawcze lub konsultacje.

Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w czasie zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz konsultacji w czasie epidemii koronawirusa.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje w szkole.

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania Przywrócenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III oraz konsultacji w klasach 4 – 8 została wyłączona

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Kliknij w link poniżej

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Kategorie: Aktualności, Dla rodziców, Dla uczniów, Rekrutacja | Możliwość komentowania Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 została wyłączona

Konkurs czytelniczy „Recenzja ulubionej książki”

Biblioteka szkolna

zaprasza do wzięcia udziału chętnych uczniów kl. IV-VIII w konkursie na napisanie recenzji dowolnej książki

1. CELE KONKURSU:

  • Popularyzowanie twórczości literackiej, propagowanie idei czytania i czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
  • Pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej dzieci i młodzieży szkolnej.
  • Kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim.

2. Konkurs adresowany jest dla chętnych uczniów klas IV-VIII.

3. Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie na komputerze (Word, czcionka 12 Times New Roman) krótkiej recenzji , czyli oceny przeczytanej ulubionej książki według wzoru:

  • Podaj tytuł i autora książki.
  • Krótko napisz, o czym opowiada.
  • Napisz, dlaczego opisywana książka podobała Ci się albo dlaczego Ci się nie podobała.
  • Na koniec napisz, czy polecasz tę książkę do przeczytania, czy nie.
  • Nie zapomnij podpisać swojej pracy. Podaj imię, nazwisko, klasę.

4. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo przesłania maksymalnie jednej recenzji konkursowej.

5. Prace należy przesłać w wersji elektronicznej na adres email: recenzje11@gmail.com do 31 maja 2020r.

6. Informacje na temat wyników konkursu zostaną umieszczone w czerwcu na stronie internetowej szkoły www. edujasionka.dukla.pl

7. Zwycięzcami – autorami najpiękniejszych recenzji zostaną uczniowie, których prace najlepiej spełnią wymagania konkursu i otrzymają najwięcej punktów.

Serdecznie zapraszamy

wszystkich chętnych uczniów do udziału w konkursie!

Kategorie: Aktualności, Dla uczniów | Możliwość komentowania Konkurs czytelniczy „Recenzja ulubionej książki” została wyłączona

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na r. szk. 2020/2021 – ogłoszone konsultacje

Kliknij w link poniżej

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021

Kategorie: Aktualności, Dla rodziców, Dla uczniów, Rekrutacja | Możliwość komentowania Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na r. szk. 2020/2021 – ogłoszone konsultacje została wyłączona

Informacja w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół publicznych na r. szk. 2020/2021

Kliknij w link poniżej

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/dla-dyrektora-i-nauczyciela-komunikaty/informacja-w-sprawie-harmonogramu-rekrutacji-do-szkol-publicznych-na-rok-szkolny-2020-2021/

Kategorie: Aktualności, Dla rodziców, Dla uczniów, Rekrutacja | Możliwość komentowania Informacja w sprawie harmonogramu rekrutacji do szkół publicznych na r. szk. 2020/2021 została wyłączona

Drugie spotkanie z pedagogiem szkolnym

Witam Was, drodzy Rodzice i drogie Dzieci,

przypominam, że pozostaję do Waszej dyspozycji codziennie w godzinach podanych w Pierwszym spotkaniu. Proszę pisać lub dzwonić, jeśli coś Państwa lub Was, drodzy Uczniowie zastanawia, niepokoi czy martwi.

Przygotowałam dla Was zestaw ważnych telefonów. To numery, pod którymi możecie Państwo i Wasze Dzieci anonimowo i bezpłatnie uzyskać pomoc.

116 123

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych
Można dzwonić codziennie, od
poniedziałku do niedzieli (z wyjątkiem dni świątecznych!), w godzinach 14.00-22.00.

116 111

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
Można dzwonić codziennie, od
poniedziałku do niedzieli, w godzinach 12.00-02.00.

800 70 22 22

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego – bezpłatny telefon czynny całą dobę.

800 12 12 12

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka.
Można dzwonić codziennie, od
poniedziałku do piątku, w godzinach 8.15-20.00. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

800 120 002

Bezpłatny ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – Niebieska Linia – czynny całą dobę.

800 100 100

Bezpłatny telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci
Można dzwonić codziennie, od
poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00.

Dodatkowo informuję, iż pomoc psychologa możecie Państwo uzyskać dzwoniąc do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Miejscu Piastowym – nr tel. 13 43 53 996 lub kontaktując się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: ppp_mpiastowe@op.pl

Chcę Wam dzisiaj zaproponować przeczytanie Waszym Dzieciom Bajki o złym królu Korona Wirusie i Dobrej Kwarantannie.

Autorką jest pani Dorota Bródka – psycholog i psychoterapeutka. Myślę, że i dla Dzieci i dla Rodziców będzie to dobra zabawa. Przy okazji uda się może zrozumieć, jak bardzo względny jest czas, czas choćby tej kwarantanny, w której przyszło nam wszystkim egzystować.

Serdecznie pozdrawiam

pedagog szkolny Jadwiga Zator

link do tekstu bajki

https://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/04/dlaczego-kwarantanna-ma-dziury-w-czasie-2.pdf

Kategorie: Aktualności, Dla rodziców, Dla uczniów, Pedagog poleca | Możliwość komentowania Drugie spotkanie z pedagogiem szkolnym została wyłączona

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych realizując nauczanie zdalne

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 (RODO) Dyrektor  informuje:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych dzieci, rodziców, opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa w Jasionce reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt do Administratora:

adres: Jasionka 74,  38-450 Dukla, tel.13 43 30 095, email: szkolajasionka@tlen.pl

Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: jery.j@onet.pl lub pisemnie na adres Administratora.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zdalnego nauczania.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1)      art. 6 ust. 1 lit. c  RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze określonych w następujących przepisach:

ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz.U.2020.493 ze zm.

Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionce z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Jasionce w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

Podanie danych w celu realizacji obowiązku prawnego jest wymagane i niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

2)      art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie wyrażonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiot, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych tj. dostawca dziennika elektronicznego Vulcan sp.z o.o. ul. Wołowska 6, 51-116 tel. 717572929 Wrocław celem realizacji zdalnego nauczania.

Dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich). Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa dotyczące archiwizacji.

Osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie: Aktualności | Możliwość komentowania Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych realizując nauczanie zdalne została wyłączona

Wznowienie zajęć w oddziale przedszkolnym

Od 6 maja 2020 najmłodsi uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość powrotu do oddziału przedszkolnego, w pierwszej kolejności te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad nimi w domu, dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Do placówki nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez oddział przedszkolny, proszeni są o poinformowanie o tym telefonicznie dyrektora szkoły (tel. 13 43 30 095 lub 727 775 785) do 4 maja do godziny 15:00.
Zasady korzystania z opieki w oddziale przedszkolnym oraz karta zgłoszeniowa zostanie przesłana rodzicom zgłaszającym dzieci do 5 maja 2020r.

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Kategorie: Aktualności, Dla rodziców | Możliwość komentowania Wznowienie zajęć w oddziale przedszkolnym została wyłączona