browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Informacje o sprawdzianie w klasie 6 od roku szkolnego 2014/15

Posted by on 16 września 2014

Sprawdzian 2015 Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły.
Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczania: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia.

Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.

Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego) i trwa 45 minut.

Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą.
Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą, mogą być oparte na tekstach lub informacjach z zakresu historii lub przyrody. Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.
Prace uczniów ocenia zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów.
Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
Szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania, formy przeprowadzania sprawdzianu oraz przykłady zadań znaleźć można w informatorze o sprawdzianie.
Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).

Więcej informacji jest dostępnych na stronach:

http://www.cke.edu.pl

http://www.oke.krakow.pl

oraz w krótkim informatorze dla rodziców dostępnym poniżej:

Informacje dla rodzicow_Sprawdzian_2015

Comments are closed.